Nudeln

SpaghettiABC

  • 6,10 €
   500 Klein
  • 7,20 €
   501 Groß
  • 6,10 €
   Klein-S
  • 7,20 €
   Groß-S

RigatoniABC

  • 6,10 €
   502 Klein
  • 7,20 €
   503 Groß
  • 6,10 €
   Klein-S
  • 7,20 €
   Groß-S

TortelliniABC

  • 6,60 €
   504 Klein
  • 7,60 €
   505 Groß
  • 6,60 €
   Klein-S
  • 7,60 €
   Groß-S

CombinazioneABC

  • 6,80 €
   506 Klein
  • 7,80 €
   507 Groß
  • 6,80 €
   Klein-S
  • 7,80 €
   Groß-S

AGlutenBEiCLactose/Milch